GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

2019.01.17

Megjelenés dátuma: 2016. december 7.

Beadás dátuma: 2017. március 8-tól 2019. március 8. 12:00 óráig-ig

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3000 db

Rendelkezésre álló keretösszeg: 43,2 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás összege: 16,2 milliárd Ft, a kölcsön összege: 27 milliárd Ft)

Támogatás összege:

1 millió Ft - 24 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás;

valamint 1,25 millió Ft - 37,5 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön

Eljárásrend:

a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend,

a kölcsön rész vonatkozásában: az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap, ebből a felhő alapú szolgáltatások bérleti díját max. 22 hónapig lehet a pályázatból finanszírozni

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.


I.  A felhívás célja,a mikro-, kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítása.     Kiemelten fontos, hogy lépést tudjanak tartani a kor technikai elvárásaival,           kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket.

A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.


II. Támogatást igénylők köre azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban         finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek, amelyek:

  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
  • rendelkezik legalább egy lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
  • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
  • kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek

Jogi forma szerint:

  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  • szövetkezetek

A Támogatást igénylők köréről részletesebben a Felhívás 4.1 pontja rendelkezik.


III.  Támogatás mértéke, összege, eljárásrendje

1.  ÖNERŐ - min. 10%, max. 19,9%

A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10%, de legfeljebb 19,9% saját forrást köteles biztosítani.

2.  VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Támogatás) - 35% vagy 40%

A támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

  • A helyben telepített saját szoftver célterületet esetén a maximális támogatás az MTÖK által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet esetén a maximális támogatás az MTÖK által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke "Digitálisan felkészült vállalkozás" minősítés által és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

3.  VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Kölcsön) - 55% vagy 50%

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó. A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A kölcsön mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett "Digitálisan felkészült vállalkozás" minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%-a lehet.

A kölcsön kondíciói:


Az elbírálás a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend, a kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárásrend keretében történik.

A további költségek nélküli előtörlesztés a Projekt megvalósulásának (projektmegvalósítás befejezésének) időpontját követően megengedett.


IV. Támogatható tevékenységek köre

1.) Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).

2.) Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani. Mindkét célterület esetében azon megoldások támogathatók, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

2. Gyártási terület;

3.  Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés; (pl.

4.  Kontrolling és döntéstámogatás;

5. Beszerzési, logisztikai terület;

6.  Táv- és csoportmunka támogatás; (pl. Microsoft Office 365 programcsomag előfizetés)

7.  Pénzügyi, számviteli terület;

8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)

9.  Internetes megjelenés (Vállalati portál);

10. Munkafolyamat-irányítási megoldás

11. Elektronikus iratkezelési megoldás;

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a II. felhőalapú szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;

17. Szolgáltatásmenedzsment;

Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Erre vonatkozóan a Felhívás 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek a) - e) pontjai az irányadóak.

Minimum két célterületre kell pályázni, a vállalati portál és a vállalati webáruház kizárja egymást, on-premise-ben ahhoz, hogy 8-15 funkcionális terület pályázható legyen, az 1-7 közül legalább egyet pályázni kell, felhőnél ahhoz, hogy 9-12, ill. a 16-17 közül valamelyik pályázható legyen, az 1-8 közül valamelyiket választani kell.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásokat részletesen a Felhívás 5.7 pontja tartalmazza.


V.  KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások száma indikátort kötelezően kell vállalnia, viszont az a) és b) pontban foglalt feltételek közül a támogatást igénylőnek egy vállalást kell választania.

a)  Üzemi eredmény növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.

b)  Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

A kötelező vállalások tekintetében a Felhívás 3.4.1.3.1 pontjában foglaltak az irányadók.


VI.  A Modern Vállalkozások Programja által nyújtott további előnyök

1. Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában fejezet 4. pontja alapján, +4 pontot kap az a támogatást igénylő vállalkozás, amely rendelkezik GINOP 3.2.1 Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítéssel.

2. Felhívás 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezet b) pontja alapján a vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett "Digitálisan felkészült vállalkozás" minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítés a kamara díjmentes szolgáltatása keretében a területi IKT tanácsadó a vállalkozás székhelyén/telephelyén végzett személyes látogatását követően szerezhető. Ugyanezen szolgáltatás keretében a vállalkozás írásbeli javaslatot kap a fejlesztésre vonatkozóan, melyeket a pályázati támogatás és a kedvezményes voucher termékek/szolgáltatások segítségével megvalósíthat.

3. Felhívás 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezet c) pontja alapján a kölcsön mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett "Digitálisan felkészült vállalkozás" minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%a lehet.

4. Felhívás 6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA fejezet d) pontjának 10. bekezdése értelmében azok a támogatást igénylő vállalkozások, amelyek nem a GINOP 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) szállítóktól szerzik be az egyes funkcionális területekhez (lásd 3.1 rész) kapcsolt üzleti IKT rendszert, megoldást, modult, hanem más szállítóktól, abban az esetben valamennyi funkcionális területhez szükséges legalább 3 darab tényleges referenciát feltüntetniük.

VII.  ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat

Telefon: 1/896-0000

H-Cs: 8:30-16:00; P: 8:30-14:00

A kölcsön kondícióival kapcsolatban a https://www.mfbpont.hu honlap

Eredeti kiírás linkje:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-322-824-16-vllalati-komplex-infokommunikcis-s-mobilfejlesztsek-felhalap-online-zleti-szolgltatsok-terjesztsnek-tmogatsa-1

Modern Vállalkozások Programja weboldala:

https://vallalkozzdigitalisan.hu/

Heves Megyei IKT tanácsadó:

Kaló Erika +36 30 2074 999, email: kalo.erika@ginop-mkik.hu